Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế

  • www.doanhtri.net
  • 22-03-2021
  • 431 lượt xem
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 
Trong đó, bổ sung Ðiều 29a miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế gồm: Chủng loại, định lượng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc tế; văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng miễn thuế. Trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế, tổ chức, cá nhân có công văn đề nghị cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, các cơ quan nêu trên có văn bản xác nhận gửi tổ chức, cá nhân hoặc có văn bản từ chối trong trường hợp hàng hóa đề nghị miễn thuế không phù hợp với điều ước quốc tế.
 
TẢI Nghị định 18/2021/NÐ-CP có hiệu lực từ ngày 25-4-2021.
 

Xem thêm Thư viện pháp luật