Quyết định của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  • www.doanhtri.net
  • 08-07-2020
  • 242 lượt xem
Ngày 1-6-2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BTP về việc công bố 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, gồm:
 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 
 6 thủ tục hành chính áp dụng chung:
 
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã; Phòng Tư pháp; Tổ chức hành nghề công chứng; Cơ quan đại diện.
 
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài; cơ quan có thẩm quyền Việt Nam liên kết với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp; Tổ chức hành nghề công chứng; Cơ quan đại diện.
 
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được. Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã; Phòng Tư pháp; Tổ chức hành nghề công chứng; Cơ quan đại diện.
 
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã; Phòng Tư pháp.
 
Sửa lỗi sai sót, trong hợp đồng giao dịch. Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã; Phòng Tư pháp.
 
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã; Phòng Tư pháp.
 
 2 Thủ tục hành chính tại cơ quan đại diện:
 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.
 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.
 
 5 Thủ tục hành chính cấp huyện:
 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.
 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.
 
Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.
 
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.
 
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.
 
 5 Thủ tục hành chính cấp xã:
 
Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.
 
Chứng thực di chúc.
 
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.
 
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.
 
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.
 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
 
Thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực
 
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
 
Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2020.
 

Xem thêm Tin Pháp luật