Công nhận giờ dạy trực tuyến cho giảng viên

  • www.doanhtri.net
  • 31-07-2020
  • 223 lượt xem
Từ ngày 11/9, giảng viên có giờ dạy trực tuyến được công nhận như dạy trực tiếp trên lớp, được chấm công bình thường.
 
Điều này được nhắc đến trong thông tư số 20 quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học, được ban hành cuối tháng 7, thay thế thông tư số 47 từ năm 2014. Cả hai văn bản đều quy định giảng viên phải làm việc 44 tuần, tương đương 1.760 giờ hành chính, nhưng thông tư 20 sử dụng thêm khái niệm "trực tuyến" khi quy định về thời lượng giảng dạy.
 
Theo đó, một giờ chuẩn giảng dạy tương đương một tiết lý thuyết dạy trực tiếp hoặc trực tuyến, kéo dài 50 phút. Với các môn học có nội dung đặc thù, một tiết nhiều hơn 50 phút, việc quy đổi do thủ trưởng đơn vị quyết định. Mỗi năm, giảng viên phải đảm bảo 200-350 giờ chuẩn giảng dạy, tương đương 600-1.050 giờ hành chính, trong đó giờ dạy trực tiếp hoặc trực tuyến phải chiếm tối thiểu 50%.
 
Trong khi đó, thông tư 47 quy định định mức giờ chuẩn một năm của giảng viên là 270. Một giờ chuẩn tương đương một tiết lý thuyết cho 40 sinh viên, nếu nhiều hơn có thể nhân hệ số giờ chuẩn nhưng không được quá 1,5.
 
Về nghiên cứu khoa học, thông tư 20 quy định giảng viên phải dành ít nhất 1/3 quỹ thời gian làm việc trong năm, tương đương 586 giờ hành chính cho nhiệm vụ này. Trường hợp không hoàn thành, giảng viên có thể bù giờ chuẩn giảng dạy, gồm cả trực tiếp và trực tuyến, sang giờ nghiên cứu khoa học.
 
Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 11/9/2020.
 
Thanh Hằng   vnexpres.net

Xem thêm Giáo dục