Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 2/2019 - Doanh Trí

Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 2/2019

(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa

Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó, sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế.

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. Nghị định gồm 8 chương, 47 điều quy định về: Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; điều kiện, thẩm quyền, thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; hồ sơ, thủ tục chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; điều kiện, thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; điều kiện, thẩm quyền thành lập, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; điều kiện, thẩm quyền, thủ tục thành lập, công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/1/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/1/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh được ban hành nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc tăng cườngvề quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định số 96/2016/QĐ-TTg ngày 4/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn vật nổ.

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường gồm 05 chương, 28 điều quy định về: Nguyên tắc tổ chức họ; điều kiện làm thành viên; điều kiện làm chủ họ; hình thức thoả thuận về dây họ; nội dung văn bản thoả thuận về dây họ; gia nhập dây họ; rút khỏi dây họ; chấm dứt dây họ; sổ họ; giấy biên nhận; thông báo về việc tổ chức dây họ; quyền và nghĩa vụ của thành viên, chủ họ; thứ tự lĩnh họ; lãi suất.

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Nghị định gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung về giá tính lệ phí trước bạ; mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%); miễn lệ phí trước bạ; khai, thu, nộp lệ phí trước bạ.

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/2/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. Nghị định gồm 06 chương, 20 điều quy định cụ thể: Tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo và bảo vệ người tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong công an nhân dân.

Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 1/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ gồm 3 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, cụ thể: Nội dung về quy hoạch tái định cư; bồi thường về đất; hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển người và tài sản; nguồn vốn thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư; lập và thực hiện Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư.

Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ gồm 5 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, cụ thể, sửa đổi, bổ sung: Kinh phí thực hiện chương trình; hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương được hỗ trợ từ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; mức hỗ trợ; quy trình xây dựng và bổ sung, chấm dứt thực hiện đề án.

Chí Kiên

Duy Tan Tuyen Sinh 2018

Tin liên quan

Đề xuất 2 phương án trợ cấp người có công

Đề xuất 2 phương án trợ cấp người có công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công. Trong đó, Bộ đề xuất 2 phương án quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi dành cho đối tượng này.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Những vướng mắc, bất cập của Luật Sở hữu trí tuệ khi triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP đang được Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương cho biết, Luật Sở hữu trí tuệ hoàn toàn chưa có quy định pháp luật như yêu cầu của Hiệp định CPTPP. Cụ thể:

Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 2/2019

Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 2/2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó, sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế.

Tòa án quyết định lãi, lãi suất trong bản án

Tòa án quyết định lãi, lãi suất trong bản án

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; trong đó, quy định cụ thể về quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án; xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản.

Tung tin thất thiệt: Gây hại lớn, phạt quá nhẹ

Tung tin thất thiệt: Gây hại lớn, phạt quá nhẹ

Đối với người tham gia mạng xã hội, cần hết sức tỉnh táo. Trước khi nhấn nút thích (like) hoặc chia sẻ (share), mọi người nên tìm hiểu thông tin thật kỹ, nếu thấy thông tin nào không đáng tin cậy hoặc không thể kiểm chứng thì không nên chia sẻ. Bởi nếu không biết thông tin đó đúng hay sai mà chia sẻ thì không chỉ tiếp tay cho cái xấu, cái sai mà bản thân còn có thể bị xử lý về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật.